Вид на ѓубриво: ТЕЧНИ
Име на ѓубриво: ALUD-6

ПОДАТОЦИ

Физички својства на ѓубрето:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Структура:

течност

течност

Боја:

Зелена

Зелена

 

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван

параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Манган сулфат (%)

0,8

0,8

Цинк сулфат

1,2

1,24

рН

Кисела

4,5

Растворливост на испитуваните соедниненија – 100%

 


ПРИМЕНА

Се употребува фолијарно. Доколку има потреба ѓубрето да се внесе преку почвата, да се внесува преку наводнување.

Се корити за третирање на почви сиромашни со манган и цинк.


Добавувач: ДПТУ „АГРОЕФОДИА“ ДООЕЛ - Струмица
Производител: CROPS AND ENVIRONMENT S.L. - Valencia, Spain / веб страница