Вид на ѓубриво: ТЕЧНИ
Име на ѓубриво: AMALGEROL

ПОДАТОЦИ

Физички својства на ѓубрето:

 

Изглед:

Течност

Боја:

Кафеава

Мирис:

Неодреден

Густина:

0,98 g/cm3

 

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен С

24,5±1,0

(23,5-25,5)

24,59

 


ПРИМЕНА

Дозите кои ќе бидат применети се во зависност од културата и нејзината фенофаза. Кај стрни жита, пченка , соја, сончоглед, маслодајна репка и јаболчесто овоштие аплицирањето се врши 8-10 пати, во интервал од 7-10 дена.


Добавувач: ТДПТУ „АЛГИНА“ДОО - Скопје
Производител: Hechenbichler GmbH - 6020 Innsbruck / веб страница