Вид на ѓубриво: ТЕЧНИ
Име на ѓубриво: SULFUR 72% SC

ПОДАТОЦИ

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Содржина на сулфур (%)

98,0 SC

97,8 SC

Растворливост (%)

>90

92

Сулфурна киселина во ppm

-

3

Содржина на пепел во %

-

0,18

 

Физички својства на ѓубрето:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Влага (%):

-

0,2

Големина на честички:

3-8 μ

 

Боја:

жолта

жолта

Мирис:

на сулфур

на сулфур

 


ПРИМЕНА

Има широка практична примена за подобрување на рН на почвата, како и за подобрување на нејзината структура. Главна улога е обезбедување сулфурна храна за растенијата, која овозможува зголемување на протеинскиот дел во составот на растенијата.

Добри резултати покажува кан легуминозите и градинарските растенија.


Добавувач: ТДПТУ „АГРО ЈУНИКОМ“ ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје
Производител: KAFR EL ZAYAT - Egypt / веб страница