Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Chlorpropham;
Име на препарат: TUBERITE N

Употреба:

TUBERITE N е хербицид кој содржи активна материја хлорпропам 1%. Наменет е за сузбивање на ртењето на компирот во текот на складирањето. Се препорачува во доза од 100 g препарат за запрашување на 100 kg компир со рамномерно посипување на суви кртоли пред складирање. Семенскиот компир не смее да се запрашува со TUBERITE N.


Предупредување:

Семенскиот компир не смее да се запрашува со TUBERITE N.


Каренца:

42 дена.Добавувач: ТДПТУ „АЛГИНА“ ДОО - Скопје
Производител: VETERINA DOO