Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Proquinazid;
Име на препарат: TALENDO

Употреба:

Препартот Talendo® во својот состав содржи 200 g/L активна материја propiquinazid која припаѓа на нова група пестициди т.н. квиназолинони. Поседува силно превентивно дејство кон пепелница и долготрајна ефикасност. се препорачува за употреба во интегралната заштита. Се употребува за заштита на виновата лоза од пепелница (Uncinula necator) во доза од 0,25 L/ha. Може да се употребува во фаза од 3 листа (13 BBCH) до 28 дена пред берба (83 BBCH).


Предупредување:

Препартот Talendo® треба да се аплицира со минимум 150 L вода на хектар. Дозволени се до три третирања во текот на вегетацијата.


Каренца:Добавувач: ДПУ "АГРИМАТКО" ДООЕЛ, Скопје - Скопје
Производител: DU PONT DE NEMOURS S.A.S