Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Iodosulfuron-methyl;
Име на препарат: HUSSAR ® OD

Употреба:

HUSSAR ® OD е хербицид со активна материја јодосулфурон метил 10% од групата на сулфонилуреи наменет за сузбивање на едногодишни широколисни и теснолисни плевели кај пченица, јачмен, пченка, рж и сл. Делува на тој начин што ја инхибира синтезта на аминокиселините. Во плевелот се шири преку ксилемот и флоемот а плевелите изумираат после 4 - 6 недели. ОЗИМА ПЧЕНИЦА и ЈАЧМЕН, РЖ: 0,1 L/ha (10 ml/1000 m2) со потрошувачка на вода од 200 - 300 L вода/ha, од почеток на братење до почеток на развој на листот заставичар (BBCH 13 - 37) за зимски форми и од фаза на три листа до крај на братење за пролетни форми (BBCH 13 - 29). Ефикасно ги сузбива теснолисните плевели Agrostis gigantea, Apera spica-venti, Avena spp., Lolium spp., Phalaris spp., Poa annua, Poa trivialis. Од широколисните плевели ефикасен е кон: Adonis spp., Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Anthemis spp., Aphanes arvensis, Atriplex spp., Bifora radians, Capsella bursa - pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Cirsium arvense, Delphinium consolida, Galeopsis spp., Galinsoga ciliata, Galium aparine, Helianthus annuus, Lamium spp., Malva spp., Matricaria spp., Medicago spp., Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Polygonum spp., Ranunculus arvensis, Raphanus raphanistrum, Rumex spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sisymbrium officinale, Sonchus spp., Spergula arvensis, Stachys annua, Stellaria media, Trifolium spp., Veronica persica, Vicia spp., Viola spp., самоникната маслена репка и др. Активната материја јодосулфурон во комбинација со амидосулфурон и мефенпир диетил (12, 5 + 50 + 125 g u 1 kg) сузбива: Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Anthemis spp., Apera spica - venti, Aphanes arvensis, Capsella bursa - pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Cirsium arvense(u višoj dozi), Galeopsis spp., Galinsoga ciliata, Galium aparine, Lamium spp., Matricaria chamomilla, Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Polygonum spp. (u višoj dozi), Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sisymbrium officinale, Stachys annua, Stellaria media, Taraxacum officinale, Thlaspi arvense, Veronica persica, Vicia spp., Viola spp., самоникната маслена репка.


Предупредување:


Каренца:

Обезбедена со времето на употреба.Добавувач: ДПП „АГРОХЕМИЈА“ - Скопје - Скопје
Производител: BAYER – Crop Science AG / веб страница