Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Bakar Hidroxide;
Име на препарат: KOCIDE 2000

Употреба:

KOCIDE 2000 е фунгицид и бактерицид наменет за сузбивање на микози кај овошни видови, зеленчук и орев. Содржи активна метрија бакар хидроксид 53,8%. Има широк спектар на дејство и се употебува кај голем број на култири како цитрусни видови, поледелски култури, бобичести овошни видови, дрвенести видови, зеленчук, винова лоза како и на растенија одгледувани во оранжерии. Повеќе за неговата употреба погледнете во полето дополнителен долумент.


Предупредување:

Не треба да се меша со фунгицидот Aliette.


Каренца:Добавувач: ДПУ „АГРИМАТКО“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: DU PONT DE NEMOURS S.A.S