ПЧЕНИЦА
ЈАЧМЕН
СОНЧОГЛЕД
МАСЛОДАЈНА РЕПКА
СОЈА
ЛУЦЕРКА
ГРАШОК
ОРИЗ
ТУТУН
ПЧЕНКА
'РЖ
ОВЕС