Вид на ѓубриво: ЦВРСТИ
Име на ѓубриво: BLUE STAR NPK 23-6-23

ПОДАТОЦИ

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен азот (%)

23,0%

22,9%

Вкупен фосфор (Р2О5) во %

6,0

6,1

Вкупен калиум (К2О) во %

23,0

23,1

Магнезиум (MgO) во %

2,0

2,2

рН

-

6,1

 

Физички својства на ѓубрето:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Структура:

-

1-2 mm = 90%

<1 mm = 10,0%

Боја:

Сина

Сина

Мирис:

Нема

Нема

 


ПРИМЕНА

Наоѓа особена примена на почви сиромашни со азот и калиум, а добро обезбедени со фосфор. Составот на ѓубривото е компониран за добивање оптимални приноси во градинарството, овоштарството, лозарството и одгледувањето индустриски култури.

Ѓубривото располага и со содржина од магнезиум, составен дел на хлорофилот, со што се зголемува хлорофилната асимилација на растенијата.

Се аплицира преку почва, а поретко преку системи за наводнување. Количините ѓубриво кои ќе бидат додадени зависат од агрохемиската анализа на почвата и културата која се одгледува.


Добавувач: ДППУ „ИГН МАГРО АГРОХЕМИКАЛ“ - Скопје
Производител: LEDRA LTD Agrochemicals - Thessaloniki, Greece / веб страница