Вид на ѓубриво: ЦВРСТИ
Име на ѓубриво: BLUE STAR

ПОДАТОЦИ

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен азот (%):

  • Нитратна форма (NO3)
  • Амонијачна форма (NH4)

15,0%

-

-

15,2%

5,5%

9,7%

Вкупен фосфор (Р2О5) во %

30,0

30,0

Вкупен калиум (К2О) во %

15,0

14,9

 

Физички својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Структура:

1-2 mm = 90%

1-2 mm = 95%

Боја:

Сина

Сина

Мирис:

Нема

Нема

 


ПРИМЕНА

Наменето за градинарски и зеленчукови култури. Може да се применува и во лозараството и овоштарството, како и во производството на сончоглед, добиточна и шеќерна репа.

Количините за додавање зависат од видот на одгледуваната култура и добиените резултати од агрохемиска анализа во акредитирана лабораторија.

Се аплицира главно преку почва, а ретко преку системот за ноаводнување. Односот на N:P:K е 15:30:15


Добавувач: ДППУ „ИГН МАГРО АГРОХЕМИКАЛ“ - Скопје
Производител: LEDRA LTD Agrochemicals - Thessaloniki, Greece / веб страница