Вид на ѓубриво: ЦВРСТИ
Име на ѓубриво: UREA 46%

ПОДАТОЦИ

Елементи

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен азот

 

45,85%

 


ПРИМЕНА

Може да се применува кај градинарски, цвеќарски, полјоделски, како и кај лозаро-овоштарски култури.

Главно се употребува за прихрана на растенијата.

Дози:

Се употребува преку лист и почва. Ако се употребува преку почва, најдобро е да се внесува во плитки бразди  на длабочина од околу 5 cm.

За фолијарна примена (преку лист), се препорачува во концентрации од 0,2-0,5% раствор. Третманите да се изведуваат во ранитеу утрински или во вечерните часови.

Дозите за ѓубрење треба да се врз основа на добиен резултат од агрохемиска анализа на почвата, како и да се усогласени со потребите на различните растителни видови, во поглед на нивниот фенофаен развој.


Добавувач: ДППУ „МАНОВ“ ДОО - Делчево
Производител: BOREALIS AGROLINZ MELAMINE GmbH - A-4021 Linz, Austria / веб страница