Вид на ѓубриво: ЦВРСТИ
Име на ѓубриво: F-TOP ORMAN FERUM

ПОДАТОЦИ

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен азот (%):

Уреа (%)

Амонијачна форма (%)

4,0

80,0

20,0

4,1

82,0

18,0

Вкупен фосфор (Р2О5) во %:

-       Растворливост во вода

2,0

-

2,2

100

Вкупен калиум (К2О) во %:

-       Растворливост во вода

2,0

-

2,0

90

Магнезиум (MgO) во %

2,0

2,1

Сулфур (ЅО3) во %

1,7

1,8

Железо (Fe) во %

5,0

4,95

Органски материи и хумус

21,0

20,0

Микроелементи (%)

Манган (Mn)

0,1

0,1

Молибден (Mo)

0,001

0,002

,

Физички својства на ѓубрето:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Структура-гранулометриски состав

1-2 mm = 90%

>2 mm = 5%

<1 mm = 1%

1-4 mm = 90%

>2 mm = 8%

<1 mm = 2%

Боја:

Сива и бела

Сива и бела

Мирис:

Нема

Нема

 


ПРИМЕНА

Кај житните култури, најдобри резултати дава ако се применува на есен или рано на пролет. Сепак, најдобри резултати дава во градинарството. Овие култури се ѓубрат со ова ѓубриво најмалку 20-30 дена пред расадување, преку почвата.


Добавувач: ДППУ „ИГН МАГРО АГРОХЕМИКАЛ“ - Скопје
Производител: LEDRA LTD Agrochemicals - Thessaloniki, Greece / веб страница