Вид на ѓубриво: ЦВРСТИ
Име на ѓубриво: UREA 46%

ПОДАТОЦИ

Физички својства на ѓубрето:

 

Испитуван параметар

 

Облик:

Ситно зрнест

Боја:

Бела

Влага:

0,18%

Растворливост во вода

Растворливо

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен азот (%)

46,0

45,85

 


ПРИМЕНА

Може да се употебува кај градинарски, цвеќарски, поледелски како и кај лозаро-овоштарски култури. Главно се употребува за прихрана на растенијата.

Ѓубрето се употребува преку почва. Има лесна растворливост, а за подобро искористување се внесува во плитки бразди. Дозите кои се додаваат треба да се базираат на спроведена агрохемиска анализа на почвата, видот на култура која се одлгедува и нејзиниот фенофазен развој.


Добавувач: ДПТУ „АГРО-ЗИМАК“ ДООЕЛ -
Производител: HIP "AZOTARA" D.O.O. - 26000 Pancevo, Srbija / веб страница