Вид на ѓубриво: ЦВРСТИ
Име на ѓубриво: VINE FERUM NPK

ПОДАТОЦИ

Физички својства на ѓубрето:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Структура:

-

2-8 mm=90%

< 1mm %

Боја:

Сива

Сива

Мирис:

Нема

Нема

 

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен азот (%):

Уреа (%)

Амонијачна форма (%)

12,0

85

15

12,2

86,0

14,0

Вкупен фосфор (Р2О5) во %:

-       Растворливост во цитрат и вода

-       Растворливост во вода

6,0

-

 

-

6,0

100,0

 

90

Вкупен калиум (К2О) во %:

-       Растворливост

16,0

-

16,1

80

Магнезиум (MgO) во %

2,0

2,1

Железо (Fe) во %

1,5

1,5

Бор (B) во %

0,5

0,6

Микроелементи (%)

Железо (Fe)

0,5

0,5

Манган (Mn)

0,1

0,1

Молибден (Mo)

0,001

0,001

Цинк (Zn)

0,01

0,02

Бакар (Cu)

0,01

0,015

Кобалт (Co)

0,002

0,002

Бор (B)

0,01

0,01

 


ПРИМЕНА

Има широка примена во земјоделството. За житните култури се препорачува употреба на есен или рано на пролет. Со оглед на високата содржина на калиум, покрај примената кај житните, се употребува и во лозарското производство и градинарството. 

Може да се примени и кај легуминозните растенија.


Добавувач: ДППУ „ИГН МАГРО АГРОХЕМИКАЛ“ - Скопје
Производител: LEDRA LTD Agrochemicals - Thessaloniki, Greece / веб страница