Вид на ѓубриво: ЦВРСТИ
Име на ѓубриво: SUN ANTI NPK

ПОДАТОЦИ

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен азот (%):

Амонијачна форма (%)

Уреа (%)

10,0

11,0

89,0

9,95

10,0

90,0

Вкупен фосфор (Р2О5) во %:

-       Растворливост во вода

5,0

-

5,2

100

Вкупен калиум (К2О) во %:

-       Растворливост

5,0

-

4,95

95

Магнезиум (MgO) во %

3,0

2,95

Микроелементи (%)

Железо (Fe)

0,5

0,5

Манган (Mn)

0,1

0,1

Молибден (Mo)

0,001

0,001

Цинк (Zn)

0,01

0,01

Бакар (Cu)

0,01

0,015

Физички својства на ѓубрето:

 

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Структура:

-

2-8 mm=95%

< 1mm=5%

Боја:

Темна

Темна

Мирис:

Нема

Нема

 


ПРИМЕНА

Се употребува за ѓубрење на сите житни земјоделски култури. Со оглед на формата на азот, треба да се додава на есен.

За градинарските култури, додавањето се врши рано на пролет или неколку недели пред расадување.

За индустриските култури, се додава еден месец пред сеидбата, а во лозарството на есен или рано на пролет. Може да се користи за ѓубрење и на легуминозни растенија.


Добавувач: ДППУ „ИГН МАГРО АГРОХЕМИКАЛ“ - Скопје
Производител: LEDRA LTD Agrochemicals - Thessaloniki, Greece / веб страница