Вид на ѓубриво: ЦВРСТИ
Име на ѓубриво: АМОНИУМ НИТРАТ 34,4%

ПОДАТОЦИ

Физички својства на ѓубрето:

 

Испитуван параметар

 

Облик:

Гранули

Боја:

Бела

Влага:

0,9%

Гранулација:

1-4 cm=100,0%

Растворливост во вода

Растворливо

 

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен азот (%)

34,4

34,2

 


ПРИМЕНА

Ѓубрето не содржи тешки метали.

Најинтензивно се користи во почетокот на вегетацијата. Се применува кај градинарските, цвеќарските, поледелските култури, главно како прихрана на растенијата.

Ѓубрето се додава преку почва. Има лесна растворливост. Дозите за ѓубрење се различни, а заолжително да се определуваат по спроведена агрохемиска анализа, како и со видот и потребите на растението.


Добавувач: ДППУ „МАНОВ“ ДОО - Делчево
Производител: „НЕОХИМ АД“ - 6403 Димитровград, Бугарија / веб страница