Вид на ѓубриво: ЦВРСТИ
Име на ѓубриво: TERRASAN NPK

ПОДАТОЦИ

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен азот (%):

Нитратна форма (%)

Амонијачна форма (%)

Уреа (%)

14,8

7,5

6,3

1,0

14,7

7,7

6,0

1,0

Вкупен фосфор (Р2О5) во %:

-       Растворлива форма

5,0

3,6

5,1

3,5

Вкупен калиум (К2О) во %:

-       Растворлива форма

5,5

1,5

5,5

1,6

Железо (Fe) во %

1,5

1,45

Магнезиум (MgO) во %

  • Растворлива форма

2,0

1,4

2,05

1,5

рН

5,0-6,5

5,6

 

Физички својства на ѓубрето:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Структура-гранулометриски состав

2-5 mm = 95%

>1 mm=5%

2-5 mm = 95%

>1 mm=5%

Боја:

Бела и портокалова

Бела и портокалова

Мирис:

Нема

Нема

 


ПРИМЕНА

Може да се користи за ѓубрење на сите видови свеќиња и трева која се засејува во дворови или паркови. Може да се користи и за ѓубрење ливади..

Дозите се одредуваат според видот на растенијата.


Добавувач: ДТП „СЕМЕНАРНА СК“ Спасо ДООЕЛ - Скопје
Производител: TERRASAN Haus+Gartenbedart GmBH - 86641 Rain / веб страница