Вид на ѓубриво: ЦВРСТИ
Име на ѓубриво: REA DUO NPK 10-10-25 +10ЅО3+3MgO + 5% oргански и хумусни материи

ПОДАТОЦИ

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен азот (%):

Нитратна форма

Амидна форма

10

40

60

9,9

58

62

Вкупен фосфор (Р2О5) во %:

-       Растворливост во вода

10

-

10

95

Вкупен калиум (К2О) во %:

-       Растворливост во вода

25

-

24,9

90

Сулфур (ЅО3) во %

10

10,1

Магнезиум (MgO) во %

3

3

Органски и хумусни материи

5

5.2

Тешки метали

Железо (Fe)

0,5

0,5

Манган (Mn)

0,1

0,1

Молибден (Mo)

0,001

0,001

Цинк (Zn)

0,01

0,01

Бакар (Cu)

0,01

0,01

Кобалт (Co)

0,002

0,002

Бор (B)

0,01

0,01

Кадмиум (Cd)

0

0

Физички својства на ѓубрето:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Структура-гранулометриски состав

-

2-6 mm = 90%

<1 mm=1%

Боја:

-

Сиво-бела

Мирис:

-

Нема

 


ПРИМЕНА

Ѓубрето е најефикасно да се користи за почви сиромашни со калиум и за култури кои се сметаат за големи потрошувачи на калиумот, какви се: лозјата, зелките, доматите, краставиците, житните култри.

Добри резултати дава на почви насеани со легуминози.


Добавувач: ДПТУ „КАЛЕМАР КОМЕРЦ“ ДООЕЛ - Свети Николе
Производител: AGRO REA G. Tsourgiannis and Co.L.P.C. - Thessaloniki, Greece / веб страница