Вид на ѓубриво: ЦВРСТИ
Име на ѓубриво: ELFESTAR NPK12-36-12 +12TE

ПОДАТОЦИ

Хемиски својства на ѓубривото:

Примарни макроелементи

Декларирани вредности

Добиени вредности

 

Вкупен азот (%):

Амонијачна форма (NH4)

Нитратна форма (NO3)

12,00

10,3

1,7

12,1

10,5

1,6

 

Вкупен фосфор (%)

растворлив во вода и неутрален амониум цитрат

36,00

100

 

35,8

100

 

 

Вкупен калиум (%)

растворлив во вода

18

100

18,81

-

 

Вкупен К2O (%)

растворливост

12

100

12

100

 

Микроелементи

Железо (EDTA) во %

0,03

0,04

Манган (Mn) во %

0,02

0,01

Молибден (Мо) во %

0

0

Цинк (Zn) во %

0,02

0,02

Бакар (Cu) во %

0,01

0,02

Бор (В)

0,01

0,015

 

Физички својства на ѓубрето:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Структура:

Кристална

Кристална

Боја:

Зелена

Зелена

Мирис:

нема

на сулфур

 


ПРИМЕНА

Најдобри резултати дава при примена кај житните, градинарските и индустриските култури. 

Во овоштарството треба да се применува многу рано на пролет.


Добавувач: ДПТУ „АГРОЕФОДИА“ ДООЕЛ - Струмица
Производител: PHYTOTHREPTIKI S.A. - 13310 Ano Liosia, Athens, Gree / веб страница