Вид на ѓубриво: ЦВРСТИ
Име на ѓубриво: NPK 8-12-18 + 2MgO

ПОДАТОЦИ

Физички својства на ѓубрето:

Испитуван

параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Изглед:

Гранули

1-2 mm = 95%

Боја:

Сино-сива

Сина

Мирис:

Неодреден

Нема

Влага (%):

1,53

0,3

рН

4,59

 

 

Хемиски својства на ѓубривото:

Примарни макроелементи

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен азот (%):

-       Амонијачна форма (NH4)

-       Аминдна форма (NO3-N)

8,00

7,84

0,16

8,25

8,25

-

Вкупен фосфор (%)

-       растворлив во вода

-       растворлив во вода и неутрален амониум цитрат

12,00

90

100

 

12,93

10,62

12,93

 

Вкупен калиум (%)

-       растворлив во вода

18

100

18,81

-

Вкупен MgO (%)

  • растворлив во вода

 

2

 

2,3

 


ПРИМЕНА

Потребните количини за ѓубрење се 200-600 kg/ha, во зависност од културата која се одгледува и плодноста на почвата, што се утврдува врз основа на извршена агрохемиска анализа.


Добавувач: ДПТУ „ЗОИ-УНИОН“ увоз-извоз ДОО - Кавадарци
Производител: FERTILIZIERS CHALKIDIKIS AVEE - Epanomi, Greece / веб страница