Вид на ѓубриво: ЦВРСТИ
Име на ѓубриво: NPK 8-2-19 + 30 ОМ

ПОДАТОЦИ

Физички својства на ѓубрето:

 

Боја:

Жолта, кафеава, црна

Волуменска густина:

0,99 g/cm3

Влага:

3,0% на 100 ⁰С

Механички состав:

2-4 mm=95,0%

4-5 mm=5%

рН

6,63

 

Хемиски својства на ѓубривото:

Примарни макроелементи

 

Масен удел

Вкупен азот (%):

-       Нитратна форма (NO3)

-       Амонијачна форма (NH4)

-       Аминдна форма (NO3-N)

 

8,5%

<1,0%

7,5%

<1,0%

Фосфор растворлив во вода

Како Р2О5

1,8%

Фосфор растворлив во лимонска киселина

Како Р2О5

1,9%

Калиум растворлилв во вода

Како К2О

18,2%

Органски компонентни

Органски јаглерод (С)

 

17,5%

Вкупна органска материја

 

30,0%

C/N однос

 

2,1%

 


ПРИМЕНА

Се употребува за основно ѓубрење во количина од 200-500 kg/ha, во зависност од културата и плодноста на почвата. Доколку ѓубрето се применува пред суеиба, се врши униформно распоредување на целата површина. Дколку пак, се употребува во период на вегетација на културите, ѓубривото треба да се нанесува во редовите што се покрај растенијата. Употребата на ова ѓубриво е неопходно да се усогласи со фенотипот на културата, а дозирањето зависи од составот и тектурата на почвата.

За правилна употреба на ова ѓубриво, мора да се зане хемискиот состав на почвата (да се изврши агрохемиска анализа).


Добавувач: ДПТТУ „ГАЛАКТИКА“ ДООЕЛ - Струмица
Производител: AGROLA - 57008 Thessaloniki / веб страница