Вид на ѓубриво: ЦВРСТИ
Име на ѓубриво: NPK 8-22-20 + 3MgO

ПОДАТОЦИ

Физички својства на ѓубрето:

 

Изглед:

Гранули

Боја:

Кафеаво-жолта

Мирис:

Без мирис

Волуменска густина:

1,01 g/cm3

Влага (%):

1,4 на 100°С

рН

7,35

Механички состав:

2-4 mm = 95,0%

4-5 mm = 5%

Хемиски својства на ѓубривото:

 

 

Масен удел

Примарни макроелементи

Вкупен азот (%)

 

8,5

Амониум азот (NH4-N)

 

8,5

Фосфор р-лив во вода

Како P2O5

22,5

Фосфор р-лив во лимонска к-на

Како P2O5

22,7

Калиум р-лив во вода

2О)

19,2

Секундарни макроелементи

Магнезиум р-лив во вода

Како MgO

2,8

 


ПРИМЕНА

Се употребува за основно ѓубрење во количини од 200-500 kg/ha, во зависност од културата и плодноста на почвата. Доколку се употребува во фаза пред сеидба, ѓубривото униформно се нанесува на целата површина. Доколку пак, ѓубривото се употребува во период на вегетација на културите, ѓубривото треба да се нанесува во редовите покрај растенијата .

Пред употреба на ова ѓубриво, задолжително е спроведување агрохемиска анализа на почвата.


Добавувач: ДПТТУ „ГАЛАКТИКА“ ДООЕЛ - Струмица
Производител: AGROLA - 57008 Thessaloniki / веб страница