Вид на ѓубриво: ЦВРСТИ
Име на ѓубриво: NPK 15-15-15

ПОДАТОЦИ

Физички својства на ѓубрето:

Испитуван

параметар

Декларирани вредности

Изглед:

Гранули

Боја:

Розева

Мирис:

Нема

Влага (%):

0,55

Растворливост во вода:

растворливо

Гранулација (%):

2-5 mm, 100%

 

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен азот (%)

15,0

14,9

Вкупен фосфор (Р2О5) во %

15,0

14,85

Вкупен калиум (К2О) во %

15,0

14,9

Во ѓубривото нема присуство на тешки метали (олово, кадмиум, хром и никел)


ПРИМЕНА

Ѓубривото се применува преку почва. Дозите на примена се различни, а задолжително треба да се во врска со агрохемиската анализа, видот на одгледуваната култура и текот на вегетацијата.

Време на примена: есен или рано на пролет.


Добавувач: ДПТУ „АГРО ТАЉО - 90“ увоз-извоз ДООЕЛ - Гевгелија
Производител: AZOTARA DOO SUBOTICA - 24000 Subotica, Serbia / веб страница