Вид на ѓубриво: ЦВРСТИ
Име на ѓубриво: BAKTOFIL B-10

ПОДАТОЦИ

Боја:

кафеава

Мирис:

На ѓубриво од органско потекло

рН

6,5

 


ПРИМЕНА

Нема податоци во Решението.

Примена според Упатство на пакувањето од производот


Добавувач: ДПТУП „ЕХ ФРУТИ“ ДООЕЛ - Струга
Производител: AGRO.Bio Hungary Kft - 9700 Szombathely / веб страница