Име на болест: Пепелница - Levreillula taurica
Култура: ДОМАТИ
Опис: Полифаген паразит кој ја прави инфекцијата по пат на воздушни струења. На лицето на листот се забележуваат крупни хлоротични дамки, а од опачината пепелкав налеп. Дамките прегоруваат, лисјата стануваат суви, пергаменти и опаѓаат. Оболувањето може да предизвика прерана дефолијација и да го загрози очекуваниот принос на пиперката. Стеблото и лисните дршки изгледаат како да се полиени со нафта. Плодовите заостануваат во развојот и недозреваат. Паразитот презимува во оранжериите. Најинтензивно се развива при температура од 250C, при ниска релативна влажност на воздухот и температура од 15 до 250C причинува прегорување и опаѓање на листовите. Борбата со овој паразит е отежната поради тоа што мицелиумот продира длабоко во ткивото на листот во споредба со други врсти предизвикувачи на пепелница. Се употребуваат и хемиски средства.повеќе слики >>

Препарати

SABITHANE