Име на болест: Полско нане - Mentha arvensis
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Повеќегодишно растение високо 15 - 50 cm. Има јаки и развиени ризоми со кои се размножува. Стеблото е високо до 40 cm, влакнеста и се разгранува. Листовите имаат петелка. Долните се округли а горните јајцевидни. Цвета од јули до септември. Цветовите се груписани црвенкасти. Едно растение произведува до 200 семки. Се размножува со семе и ризомски. Често е жилав и опасен плевел тежок за уништување. Медоносно растение. Преносител на нематоди.повеќе слики >>

Препарати