Име на болест: Пенливка ливадска - Cardamine pratensis
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: дикотиледон едногодишенповеќе слики >>

Препарати