Име на болест: Двозабец троделен - Bidens tripartitus
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение или повеќегодишно растение високо 120 цм. Коренот е вретенест. Стеблото е исправно и голо често кафеавоцрвено. Се разгранува од основата. Листовите се поделени на 3 - 5 дела од опачината се слабо влакнести. Плодот има трнови со кој се закачува и пренесува. Пренесува некој габни заболувањаповеќе слики >>

Препарати