Име на болест: Голема шумарига - Rhinanthus major
Култура: ЈАЧМЕН
Опис: Едногодишно растение полупаразит високо 30 - 60 цм. Коренот е долг околу 10 цм и има многу странични жили на кои има ситни жили цицавци (хаустории), слични на брадавици со кој цица храна од домаќинот на кој паразитира. Слабо е исправено, четвороаголно голо или слабо влакнесто. Често се разгранува. Листовите се еден наспрема друг, седнати, голи, со назабени рабови и изразена нерватура. Цветовите се жолтеникави со гроздесто советие. Содржи гликозиди.повеќе слики >>

Препарати