Име на болест: Лук,лозарски - Аllium vineale
Култура: ЛУК
Опис: Многугодишен плевел. Се размножува вегетативно и со семе. Вегетативно се размножува со подземни и надземни луковици. Размножувањето со семе е поограничено. Плодоносат в третата година од животот. Цвета и плодоноси од јуни до септември. Ги заплевелува гласно лозовите и овошните насади. Во лозарските и овошните насади се уништува со обработка на почвата а во редовите со хербициди.повеќе слики >>

Препарати