Име на болест: Смолец, клубенест - Syperus rotundus
Култура: ОРИЗ
Опис: Многугодишен доцнопролетен плевел. Се рамножува со семе и вегетативно. Вегетативно се размножува со кртоли. Масовно никнува откако ќе презими и откако почвата ќе се згрее над 25 c Семињата кои не го поминале периодот на ниски температури имаат неизедначена ртливост. Младите растенија се вкоренуваат брзо. При лесни почви  кореновиот систем се развива плитко до 10цм а на посуви почви до 60 - 80цм. Цвета и плодоноси од јули до септември. Едно растение формира до 10000 семки и до 100 кртоли. Ги заплевелува окопните култури. Најефикасни мерки за отстранување се примена на правилен плодоред, се почесто менување на окопни со култури со густ склоп, потоа правилна и длабока обработка на почвата. Со заорување на клубенчињата подлабоко во почвата поголем дел од нив загинуваат. Во зависност од културата во која се развива се употребуваат и соодветни хербициди.повеќе слики >>

Препарати