Име на болест: Шавар,висок - Scirpus maritimus L.
Култура: ОРИЗ
Опис: Многугодишен доцнопролетен плевел. Се рамножува со семе и вегетативно. Вегетативно се рамножува со подземни ризоми, кои се наоѓаат на 20цм длабочина и формираат кртоки. Во оризиштата се јавува веднаш по сеидбата т. е по пуштање на водата. Во јуни - јули го надраснува оризот  и плодоноси во август. Семето паѓа на површината а еден дел оди во арпата од оризот. Раширен е по оризиштата во заблатени ливади, покрај каналите за надовнување и сл. Се отстранува на ист начин како смолецот - обработка, плодоред, хемиски мерки.повеќе слики >>

Препарати