Име на болест: Оризов троскот,обичен - Laeersia oryzoides Sw.
Култура: ОРИЗ
Опис: Многугодишен плевел. Се размножува вегетативно и со семе. Го заплевлува оризот, покрај каналите за наводнување по тировите и сл. Прво се јавува по краевите а потоа навлегува и во посевите. Отпорен е скоро на сите селективни хербициди кои се употребуваат во оризот. Најефикасни мерки за уништување се превентивните и редовните агротехнички мерки, т. е косење на меѓите и каналите за наводнување со цел да се спречи ширењето на плевелот.повеќе слики >>

Препарати