Име на болест: Глушина, пругаста - Vicia striata
Култура: ГРАВ
Опис: Монокарпен едногодишен пролетен плевел. Биолошки и морфолошки е многу сличен на панонската глушина. Цветовите се светловиолетови до црвени. Се јавува на скоро сите почвени типови. Претставува добро фуражно и добро медоносно растение. Мерки за заштита се редовни превентивни и агротехничнки мерки.повеќе слики >>

Препарати