Име на болест: Глушина, птичја (граор) - Vicia cracca
Култура: ГРАВ
Опис: Повеќегодишно растение долго 180 цм. Коренот е вретенест долг до 30 цм. Од него бочно се разгрануваат ризоми од кои настануваат нови растенија. Стеблото е долго слабо и полегнато. Се обмотува околу другите растенија. Може да биде голо или влакнесто. Листовите се перјасти со 10 - 12 пара лацетални лиски. Имаат кратки влакненца. Завршуваат со ластари. Плодот е мешунка долга 2 - 4 цм, широка 5 - 6 мм сива до црна боја со 2 - 8 семенки. Има лековити својства, Медоносно растение.повеќе слики >>

Препарати