Име на болест: Мудрица, Софиниа - Sisymbriun sophia
Култура: ЈАЧМЕН
Опис: Монокарпен едногодишен есенко пролетен или ранопролетен плевел. Листовите се двојно или тројно пересто разделени, наизменично поставени. Цветовите се ситни, неупадливи, бледожолти, собрани на врвот на гранките. Се размножува со семе од кое еден дел никнува наесен и успешно презимува. Поголем дел од семето никнува рано напролет. Ги заплевелува културите со густ склоп, пред се, стари посеви од луцерка, детелина, еспарзета.повеќе слики >>

Препарати