Име на болест: Какол, нивски - Agrostemma githago
Култура: 'РЖ
Опис: Монокарпен едногодишен есенско - пролетен плевел. Во рамничарските реони никнува наесен, додека на повисоките места никнува напролет на 1 - 4 цм длабочина. При поблаги зими никнува и во текот на јануари и февруари. Ги заплевелува културите со густ склоп. Спрема почвата не е пробирлив. Кога е во помал број каколот стимулативно дејствува врз пченицата т. е. се јавува позитивна алелопатија.повеќе слики >>

Препарати