Име на болест: Голем змијолик минер - Lyonetia clerkella
Култура: ВИШНА
Опис: Има 3 - 4 генерации годишно. Презимува како имаго на скриени места. Зимските има се со потемни нијанси од летните. Ларвата се развива во листот. Својот пат на исхрана го започнува во основата на главниот нерв, а потоа се движи нагоре по лиската правејки полукруг на врвниот дел каде што свртува назад и се движи кон основниот дел и доаѓа до сушење и опаѓање на листот.
Во случај на масовна појава штетите можат да имаат економско значење и затоа се врши континуиран мониторинг. За заштита се предвидува собирање на лисната маса наесен и нивно третирање со 5% уреа.повеќе слики >>

Препарати