Име на болест: Мал овошен поткорник - Scolytus rugolosus
Култура: ВИШНА
Опис: Има две генерации годишно. Презимува како ларва во ходниците на исхрана под кората на стеблата. Напролет, во април, се јавува имаго и тоа прави отвор на кората на стеблото. По излегување на имагата кората изгледа како со сачма продупчена.
Мерки за контрола се отсранување на нападнати и мртви стебла во насадите и нивно спалување, масовно ловење со фермонски мамки.повеќе слики >>

Препарати