Име на болест: Смрдлив мартин - Dolycoris baccarum
Култура: ВИШНА
Опис: Има 1 - 2 генерации годишно. Имагото презимува под растителни остатоци, под кора од стебла, по станови. Штетите ги причинуваат ларвите и имагата. Со својата исхрана предизвикуваат деформација на плодовите, а многу почесто ги загадуваат со секретите од смрдливите жлезди, особено е регистрирано кај јагодестите овошки (капини, малини).повеќе слики >>

Препарати