Име на болест: Покриена гламница кај јачменот на овесот - Ustilago hordei
Култура: ОВЕС
Опис: Кај овесот како причинител на оваа гламница е U. horde f. sp. laevis. Зрното се претвара во правовидна маса а плевичките остануваат здрави. Морфологијата и биологијата на паразитот се исти како кај формата што го напаѓа јачменот. Мерките за нејзиното спречување се исти како при спречување на покриената гламница кај јачменот.

повеќе слики >>

Препарати