Име на болест: Лисна оса на репка - Atalia colibri Christ.
Култура: ЗЕЛКА
Опис:Има 2 - 3 генерации годишно. Презимува како возрасна ларва во почва. За репродукција на нејзината бројност се препорачуваат: Агротехнички мерки плодоред и обработка на почвата. Механирки мерки масовно ловење со жолти водени садови или жолти лепливи плочи. Хемиски мерки Во време на летот на осите и појава на ларвите на лисната маса од есен или во пролет се препорачува третирање со препарати на база на: спинозини, пиретроидии, карбамати, неоникотиноиди и органофоссфати.Препарати