Име на болест: Врботочец - Cossus cossus
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Има 1 генерација годишно. Презимува во стадиум на ларва во дрвото. Гасеницата се вбушува под кората и прави ходник во дрвото. Во почетокот гасениците живеат грегарно а потоа се разидуваат. Каналот на гасеницата се зголемува со нивниот раст. Каналот е полн со цревоточина и измет. Исхраната на гасеницата доведува до нарушување на спроводниот систем што предизвикува сушење на гранките и стеблото.повеќе слики >>

Препарати