Име на болест: Црешова лисна вошка - Eriocampoides limacina
Култура: КРУША
Опис: Покрај сливата напаѓа и круша. Има 2 генерации годишно. Презимува возрасна ларва во кокона во површинскиот почвен слој до 10 цм. Испилената ларва го скелетира листот, а нервите ги остава. Штетите ги причинуваат ларвите со својата исхрана на листот. Штетите се особено значајни во расадничкото производство. Хемиската заштита се врши додека ларвите се мали, со препарати на база на спинозини, пиретроиди, карбамати и огрганофосфорни инсектициди.повеќе слики >>

Препарати