Име на болест: Сливов молец - Yponomeuta padellus
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Штетник на слива, вишна, круша и јаболка. Пеперутката е слична на јаболковиот молец. Начинот на живот и однесување се многу слични на јаболковиот молец. Со својот начин на исхрана причинува штети со дефолојација и правејќи летни гасенични гнезда. И сливовиот молец е штетник на напуштени насади или одделни стебла. Мерките за контрола се базираат на правовремено воочување на гасеничните гнезда и нивната резидба.повеќе слики >>

Препарати