Име на болест: Мал овошен поткореник - Scolytus rugulosus
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Има 2 генерации годишно. Презимува како ларва во ходниците на исхрана под кора на стеблата. Напролет во април се јавува имаго и тоа прави отвор во кората на стеблата. По излегување на имагата кората изгледа како со сачма продупчена. Активните канали се препознаваат по цревоточината која излегува од влезниот отвор.повеќе слики >>

Препарати