Име на болест: Јабoлков сурлаш - Rhynchites bacchus
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Има 1 генерација годишно или 1 генерација на 2 години. Презимуваат сите развојни стадиуми . Најчесто презимува имаго во почвата или под растители остатоци. Главните штети ги причинува ларвата, хранејќи се со плодот. Во 1 плод може да се најдат и до 40 ларви. За редукција на бројноста големо значење собирањето на паднатите плодови во лето и наесен како и обработка на почвата под стеблата.повеќе слики >>

Препарати