Име на болест: Чадлива краставост на крушата - Ventura pirina
Култура: КРУША
Опис: Аналогно на чадливата краставост на јаболката и чадливата краставoст на крушата, е економски најчеста болест за крушата. Симптомите се многу слични на оние кај јаболката но инфекциите во почетокот се побројни и повеќе се остваруваат од опачината на листовите. Симптомите доста варираат од осетливоста на сортите. Кај некои сорти, особено локалните речиси целата лиска е покриена со чадливи дамки. На плодовите симптомите исто така варираат во зависност од осетливоста на сортите. Кај плостарите плодови при силна зараза настанува деформирање на плодовите . Ventura pirina ги напаѓа и едногодишните ластари на кои им пука кората. Мерките за заштита на крушата од чадливата краставост се исти како и кај јаболката.повеќе слики >>

Препарати