Име на болест: Хипетрофија на листовите кај крушата - Taphrina bulata
Култура: КРУША
Опис: Симптомите се многу слични како и кај кадравоста на лисјата од праската. На нив се забележува кадреење. Не ги напаѓа плодовите.повеќе слики >>

Препарати