Име на болест: Влажно гниење на крушата - Rhizopus nigricans
Култура: КРУША
Опис: Заразените плодови омекнуваат , ја менувааат бојата , се распаѓаат и од нив истекува лигав сок . При висока влажност плодовите се обраснати со бела пајажинеста мицелија, по која брзо се јавува долги спорангиофори со главичести спорангиуми. Постојат повеќе видови Rhizopus. Tие се причинители всушност на влажното гниење на овошните видови.повеќе слики >>

Препарати